image

Turi Turian Sipiso Sumalim

Adsense Indonesia


Si Piso Sumalim ima sada anak ni raja, ditingki di bortian dope ibana nunga ditinggalhon amangna ibana ala naung marujung ngolu. Dung sorang ibana dibaen inongna ma ibana margoar si Piso Sumalim.
Dung marumur ibana di haposoon, tubuma dirohana asa mangalap boru ibana. Songon hasomalan di halak Batak, ingkon luluanna ma boru ni tulangna parjolo. Molo adong do, ingkon do usahahononna laho dongan saripena. Alani i tubu ma dipingkiranna laho manungkun inangna manang na didia do huta ni tulangna. Dung disungkun ibana  didia do huta ni tulangnai, roma alus ni inang nai mandok, ‘eee… anak hasian anggo tulangmu dang adong, na mapultak sian bulu do au madedek sian langit’.
Ala songoni alus ni inang nai gabe tarsonggot jala longang ma si Piso Sumalim umbegesa i. Gabe loja ma ibana mamingkiri hatai huhut dipahusor-husor di bagasan rohana ala dang masuk tu rohana jolma mapultak sian bulu manang madekdek sian langit. Alani i dang sonang rohana ia so dipaboa inang nai huta nitulangna.
Dungi didokma tu inang nai, dang dope hea hubege adong jolma na mapultak sian bulu manang na madekdek sian langit. Molo dang olo ho inang pabotohon didia do da tulang, ba olo ma ahu gabe tu pandelean. Alani i disuru inang nai ma ibana borhat dohot hatobanna namargoar si Tangkal Tabu mangalului huta ni tulangnai tu luat Pahae. Di lehon ma dohot sada hoda asa adong hundul-hundulan ni si Piso Sumalim dohot balanjo saleleng di pardalanan. Dung borhat si Piso Sumalim dohot hatobanna si Tangkal Tabu, tung mansai loja do dihilala nasida namanjalahi hutani tulangnai alani daona. Di tongan dalan jumpang
nasida ma sada mual namansai tio. Didokma asa maridi nasida di mual i. Alai didokma tu hatobanna i asa parpudi si Tangkal Tabu maridi naeng manjaga pangkean ni si Piso Sumalim di tingki maridi ibana. Dung di paridian i si Piso Sumalim, di bungka si Tangkal Tabu ma pangkean hatoban sian dagingna jala dipangke ma pangkean ni si Piso Sumalim ditiop ma dohot podangna.
Dung sae maridi si Piso Sumalim di bereng ibana ma naung di pangke si Tangkal Tabu abitna dohot podang nai. Jadi didokma mandok si Tangkal Tabu, ‘boasa pangkeonmu paheanku?’ dungi roma hata ni si Tangkal Tabu, “saonari ahu nama Raja jala homa gabe hatobanku. Molo dang olo ho, ba podang on ma hubahen pamatehon ho’. Alani i gabe olo ma si Piso Sumalim mamangke pahean ni hatobanna i. Jala naso jadi paboaon ni si Piso Sumalim tu manang ise di bagasan parjanjian ni nasida.

Dengke ni sabulan tu tonggina tu tabona, manang ise si ose padan tu ripurna tu magona.Dung sae nasida marpadan, borhat ma nasida. Gabe si Tangkal Tabu ma hundul di ginjang ni hoda i mangihuthon mardalan. Dang sadia leleng, dungi sahat ma nasida tu huta ni tulang ni si Piso Sumalim songon naung tinonahon ni inang ni si Piso Sumalim. Jadi dung pajumpang nasida, disungkun tulangnai ma nasida, ise do hamu umbahen na dohononmu ahu tulang mu?’ didokma mangalusi, ‘ na sian huta habinsaran do hami Tulang’. ‘Molo songoni, ba tubu ni ise ma ho sian habinsaran?’ ala ndang diboto si Tangkal Tabu mangalusi gabe si Piso Sumalim ma mangalusi, ‘tubu ni boru tompul sopurpuron ompung’.
Dung didok songoni, gabe di haol tulangna ma si Tangkal Tabu jala laos diarahon ma tu jabu. Alai anggo si Piso Sumalim di bara ni pinahan do ibana dibaen. Dungi di suru tulangna ni si Piso Sumalim ma parsondukna manghobasi sipanganon. Molo si panganon ni si Tangkal Tabu di jabu tung mansai tabo ma dihilala ibana, alana dang hea diallang ibana sipanganon nasongoni, jala tung suda do dibaen ibana sude sipanganoni. Alai anggo sipanganon ni si Piso Sumalim di bara ni pinahan sipanganon ni hatoban do di baen marsampur jagul. Alai dipilliti si Piso Sumalim do indahan i panganonna, anggo angka jagung i di pasombu ibana do dang dipangan. Dung sae nasida mangan, sungkun-sungkun ma roha ni tulang ni si Piso Sumalim.
Alana tung so adong do na tinggal di baen si Tangkal Tabu si panganon i. Jala si Piso Sumalim dang diallang jagung. Dung dapot bodarina, roma tulang ni si Piso Sumalim mandok ‘molo laekku nahinan malo do marhasapi. Jadi dilean tulang ni si Piso Sumalim ma paluon ni si Tangkal Tabu hasapi laos dijalo ibana ma huhut di endehon songonon :

Reng reng reng nagau ninna hasapingkon
Aut adong nian gadong tinutung,
Butong ma nian butuhangkon.

Sai mulahulak ma songoni di endehon si Tangkal Tabu. Alai ndang tabo begeon ni pinggol ni angka naumbegesa, gabe disuru tulang ni si Piso Sumalim ma asa dipaso soara ni hasapi dohot ende na i. Dungi di jou ma si Piso Sumalim sian bara ni pinahan i laos di sungkun ma, ‘boha ia ho Tangkal Tabu, diboto ho do marhasapi? Alusna ‘huboto do ompung’. Antong paluma hasapi on molo na diboto hodo!. Jadi dipalu si Piso Sumalim ma hasapi i laos huhut ma ibana mangandungkon sada ende nalungun. Ala ni tabonai andungna i dohot soara ni hasapi nai, gabe sudema naumbegesa tarpodom. Dung dungo manogotnai sian podomanna, tamba longangma rohani tulang ni si Piso Sumalim mamingkiri haroro ni berenai.
Di nasahali disuru tulang ni si Piso Sumalim ma si Tangkal Tabu borhat marmahan horbo tu parjampalan, alai sude horbo na pinarmahan ni si Tangkal Tabu manunda tu angka suan-suanan ni halak, jala pola do manjalo hata tulang ni si Piso Sumalim hinorhon ni panunda ni horbonai na tung mansegai angka suan-suanan na diladang. Dungi marsak ma tulangna mamereng parniulaan ni si Tangkal Tabu laos disuruma si Piso Sumalim borhat laho marmahan manggantihonsa. Diparmahanan tubu do halongangan marnida si Piso Sumalim, ai holan na hundul do ibana alai sude do horbo na pinarmahanna menak, tung so adong na manunda tu suan-suanan ni halak. Alai nang pe songoni, tung so lulu-lulu do roha ni tulang na aha do namasa tuberenai. Disada tingki toho dibodarina di nalaho modom ma angka jolma, mangandung ma si Piso Sumalim sian toruni bara podomanna i, ia soara ni andungna songonon ma:

Pak…pak…pak……
Ninna hapak-hapak on….
Timbo dolok Martimbang
Boi di ranap datulang on
Ia ahu anak berena
So diboto datulang on.

Nang pe adong andung-andung ni berena di toru bara i, tong do dang diboto tulangna i namasa i. Dungi ditorang ni ari manogot nai, disuru ma muse si Tangkal Tabu laho maninggala hauma. Alai patusega jala paturongrong do sude hauma na tininggalanai. Jadi lam tamba ma arsak ni tulang ni Si Piso Sumalim marnida namasa i. Dungi disuruma si Piso Sumalim maninggala huhut mardongan muruk dohot jut ni roha hinorhon ni naung patusega sude hauma i. Alai tung halongangan bolon do di tulang na i, ai hundul do si Piso
Sumalim di atas ni tinggala i, gabe boi do mulak denggan sude hauma ni tulangnai.
Disada tingki dinamodom inang ni si Piso Sumalim songgot ma ro tu parnipionna taringot tu pangalaho na niulahon ni si Tangkal Tabu tu anakkonna si Piso Sumalim. Alani bonos ni rohana, disuruma sada hoda na bontar laho manaruhon pahean si Piso Sumalim tu huta ni ibotona rap dohot sada surat na disurathon di
sambuhu bulu. Songonon ma isina :

Ito….., hu tongos do dison pahean ni berem, molo tu si
di lehon hoda on pehean on, ido berem. Alai molo
mangalo do hoda on dang olo mangalehon pahean on, ido
hatoban.Di sogot ni ari, di ida tulang nai ma ro sada hoda na bontar, alai sungkun-sungkun do roha ni rajai, aha do nuaeng namasa. Dungi didapothon ma hoda i, jala diida adong surat laos di jaha ma. Dungi disuruma si Tangkal Tabu parjolo mambuat pahean nabinoan ni hodai. Alai disi dibuat si Tangkal Tabu abit sian hoda i, manigor di tambik hoda ima si Tangkal Tabu laos balik. Dungi disuru ma muse si Piso Sumalim mambuat pahean i, alai tung denggan do dipasahat hoda i tu ibana. Dung songoni, tarrimas ma roha ni tulang ni si Piso Sumalim marnida na masai, laos di sungkun tulangnai ma si Tangkal Tabu huhut marsoara na gogo: Ise do nasasintongna jala boasa diulahon ho na songoni tu berengkon?
Jadi didok si Tangkal Tabu ma alusna songon on:

Sian gampang tu gompung
Sian damang tu daompung
Dang hea dope raja,
Ba nanggo apala songoni dalanna
Asa hea au raja.

Di natarrimas tulang ni si Piso Sumalim, na di paoto-oto berena dohot tulangna, didabuhon ma uhum tu si Tangkal Tabu, dipapodom ma ibana gabe sidege-degeon ni nasa jolma naro tu bagas ni tulangnai, jala sidege-degeon ni nasa jolma na ruar sian bagas ni tulang nai. Tung mansai hansit do uhum nabinahen ni tulang ni si Piso Sumalim tu si Tangkal Tabu pangoto-otoi i. Di laon-laon niari, hundul si Piso Sumalim di sada inganan, tung mansai lungun rohana naeng mulak tu huta ni inangna. Laos didok ma tu tulangna asa mulak ibana laho manjumpangi inangna. Dungi dijou si Piso Sumalim ma sada hoda laho hundulanna, laos dinangkohi ibana ma hodai. Alai di nalaho borhat si Piso Sumalim, hatop ma maringkat boru ni tulangna mandapothon si Piso Sumalim jala mamintor nangkok tu hodani anakni namborunai.
Jadi hatopma disuru si Piso Sumalim maringkat hodana laho mangaluahon boru ni tulangnai bahen parsonduk bolonna, laos dinasadari I borhatma nasida tu hutani inangni si Piso Sumalim.

sumber :Thanks for reading & sharing Sihaloho Sidapitu